skip to Main Content

Tijdskrediet

Tijdskrediet beoogt een betere combinatie van het beroepsleven en privéleven. In ondernemingen met tien of minder werknemers (ook deeltijdse werknemers worden in rekening gebracht) is dit recht gekoppeld aan het akkoord van de werkgever. Het gaat hierbij om het personeelsbestand vóór 30 juni van het jaar voorafgaand aan de aanvraag tot tijdskrediet. Let wel, de huidige regering wil het tijdskrediet (in hoofdzaak ‘zonder motief’) afbouwen en op termijn zelfs afschaffen.

Tijdskrediet zonder motief

Het tijdskrediet zonder motief omvat:

 • een volledige schorsing van de arbeidsprestaties gedurende 12 maanden, zowel voor voltijdse als voor deeltijdse werknemers
 • een vermindering van de arbeidsprestaties tot de helft gedurende 24 maanden voor werknemers die ten minste ¾-tijd werden tewerkgesteld gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving
 • een 1/5de -loopbaanvermindering gedurende 60 maanden, ten beloop van één dag of twee halve dagen per week, voor voltijdse werknemers die gewoonlijk tewerkgesteld zijn in een arbeidsregeling gespreid over vijf dagen of meer en voltijds hebben gewerkt gedurende de 12 maanden die aan de schriftelijke kennisgeving voorafgaan
 • een combinatie van deze verschillende systemen tot het bereiken van een voltijds equivalent van 12 maanden, waarbij 1 maand voltijdse onderbreking gelijk is aan 2 maanden vermindering van prestaties tot de helft of 5 maanden 1/5de -loopbaanvermindering

Tijdskrediet met motief

Naast het recht op het tijdskrediet zonder motief heb je ook recht op een bijkomend tijdskrediet van maximum 36 maanden in volgende gevallen:

 • om voor jouw kind te zorgen tot de leeftijd van 8 jaar
 • om palliatieve verzorging te verlenen
 • om bijstand of verzorging te verlenen aan een zwaar ziek gezin- of familielid
 • om een opleiding te volgen

Het gemotiveerd tijdskrediet kan worden genomen in de vorm van een volledige schorsing, een vermindering van prestaties tot de helft of een 1/5de -loopbaanvermindering.

Dit bijkomend tijdskrediet wordt uitgebreid tot 48 maanden in volgende gevallen:

 • om zorg te dragen voor jouw gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar
 • om bijstand of verzorging te verlenen aan jouw minderjarig zwaar ziek kind of aan een minderjarig zwaar ziek kind dat een gezinslid is

Tijdskrediet voor werknemers van 55 jaar of ouder

Werknemers van 55 jaar en ouder hebben recht op:

 • een vermindering van hun arbeidsprestaties met 1/5de ten beloop van één dag of twee halve dagen per week
 • een vermindering van arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking mits de werknemer minstens ¾-tijd tewerkgesteld was gedurende de 24 voorafgaande maanden

Er zijn echter afwijkingen mogelijk vanaf de leeftijd van 50 jaar voor:

 • werknemers die actief zijn geweest in een zwaar beroep dat voorkomt op de lijst van de beroepen waarvoor een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat
 • werknemers die een loopbaan van minstens 28 jaar hebben
 • werknemers van ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden

De begunstigden van deze drie maatregelen kunnen een uitkering ontvangen van de RVA.