skip to Main Content

Bepaalde tijd

Dit type arbeidsovereenkomst bevat de aanduiding van een bepaalde dag, ofwel van een gebeurtenis die zich op een bekende datum moet voordoen, waarna de partijen van hun wederzijdse verbintenissen zijn ontslagen (bvb. tewerkstelling voor een half jaar vanaf 1 januari 2015).

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet schriftelijk worden opgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt en alvorens de uitvoering van het contract van bepaalde tijd aanvangt. Indien er schriftelijk geen tijdsbepaling wordt vastgesteld, dan gelden voor deze overeenkomst dezelfde voorwaarden als bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wat met opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en duidelijk omschreven werk?

Wanneer de partijen verscheidene opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd hebben gesloten zonder dat er een onderbreking is, toe te schrijven aan de werknemer, worden zij verondersteld een contract voor onbepaalde tijd te hebben aangegaan. Dit is niet het geval wanneer de werkgever het bewijs kan leveren dat deze arbeidsovereenkomsten gerechtvaardigd waren vanwege de aard van het werk of wegens een andere wettige reden (bvb. bij wetenschappelijke projecten met overheidsfinanciering, in de toneelsector, etc.). In het geval van betwisting komt het aan de bevoegde rechter toe te oordelen of deze gronden gerechtvaardigd zijn.

In een aantal gevallen is het wel mogelijk om opeenvolgende contracten af te sluiten. Dit kan voor maximaal 4 opeenvolgende contracten voor een bepaalde duur of een duidelijk omschreven werk, waarbij de duur van elk afzonderlijk contract niet minder dan 3 maanden mag bedragen en de totale duur van de contracten niet meer dan 2 jaar mag zijn.

Overschrijden van de termijn

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt automatisch bij het bereiken van de overeengekomen termijn. Hierbij is geen enkele verwittiging of opzegging juridisch vereist. Indien beide partijen (werknemer en -gever) na het verstrijken van de termijn doorgaan met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, dan gelden eveneens de beginselen van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Non-discriminatiebeginsel

Er is in de arbeidswetgeving een non-discriminatiebeginsel opgenomen (de wet van 5 maart 2002 betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van deeltijdwerkers) met enkele interessante gevolgen voor de werknemers.

Zo mogen werknemers met een contract voor bepaalde tijd of duidelijk omschreven werk niet minder gunstig behandeld worden dan vergelijkbare werknemers in vaste dienst (hetzij dit verschil in behandeling omwille van objectieve redenen te rechtvaardigen is). Dit impliceert bijvoorbeeld dat werknemers met een contract voor bepaalde tijd of duidelijk omschreven werk ook recht hebben op maaltijdcheques indien de vaste werknemers deze ontvangen.

Daarnaast is de werkgever verplicht werknemers met een contract voor bepaalde tijd of duidelijk omschreven werk op de hoogte te brengen van vacatures binnen het bedrijf die een vaste betrekking kunnen garanderen. Dit kan gebeuren door dergelijke vacatures uit te hangen op een geschikte plaats in het bedrijf of door middel van een algemene bekendmaking.