skip to Main Content

Arbeidstijd

Arbeidstijd of arbeidsduur

De arbeidstijd of arbeidsduur is de tijd gedurende dewelke het personeel ter beschikking is van de werkgever (de verplaatsingstijd tussen woon- en werkplaats hoort hier niet bij).

De arbeidsduur mag niet meer belopen dan 8 uren per dag en 38 uren per week. Het maximum aantal uren per week kan verhoogd worden tot 40 uren per week via toekenning van 12 inhaalrustdagen per jaar (zie ADV-uren).

PC 200, het paritair comité waar de meeste archeologen onder vallen, voorziet de mogelijkheid om 10 uren per dag te werken, 4 dagen per week. Deze optie kan van pas komen wanneer bijvoorbeeld gewerkt wordt op een veraf gelegen site en ter plaatse overnacht moet worden. Er kan ook 5 dagen gewerkt worden in dit regime, maar in dat geval zijn er bijkomende compensaties afhankelijk van het aantal uren dat op de 5de dag wordt gewerkt (hier niet in detail besproken).

Ook een werkweek van 3 dagen is mogelijk, waarbij er 12 uren per dag gewerkt wordt. Voor deze 36-uren week wordt een volwaardig voltijds loon uitbetaald.

De duur van elke arbeidsprestatie mag niet korter zijn dan 3 uur (eventuele korte pauzes niet meegerekend). De werknemer mag maximaal 6 uren werken zonder pauze. Daarna moet ten minste een pauze van een kwartier worden toegekend.

PC 200 voorziet de mogelijkheid om op maximum 6 zon- of feestdagen per jaar te werken. De gewerkte uren worden binnen de eerstvolgende 6 dagen ingehaald en geven bovendien recht op een bijkomende 50% inhaalrust. Eventuele overuren op deze dagen geven recht op 100% inhaalrust.

Overuren

Overuren zijn mogelijk in een aantal gevallen. De twee belangrijkste gevallen voor onze sector zijn een onvoorziene noodzakelijkheid en voorbereidend werk of nawerk. In beide gevallen kan de arbeidsduur verlengd worden tot 11 uren per dag en 50 uren per week. De gepresteerde overuren geven recht op inhaalrust en een overloon is verschuldigd vanaf de overschrijding van de grens van 9 uren per dag (wanneer het normale uurrooster 8 uren per dag bedraagt) of 40 uren per week.

In het geval van een onvoorziene noodzakelijkheid is een voorafgaand akkoord met de vakbondsafvaardiging of, als dat niet mogelijk is, een latere kennisgeving aan de vakbondsafvaardiging vereist.

De mogelijkheid tot voorbereidend werk of nawerk (i.e. werk buiten de uren van de normale arbeidsdag, zoals het schrijven van een dagrapport na je uren) moet opgenomen zijn in het arbeidsreglement van de onderneming.

Overloon en inhaalrust

De werknemer mag zelf kiezen of hij zijn overuren inhaalt of liever uitbetaald krijgt. Hij maakt zijn voornemen kenbaar tussen het moment dat hij de overuren presteerde en het einde van de betaalperiode waarbinnen deze uren werden gepresteerd (meestal voor het einde van de maand, maar dit kan bijvoorbeeld ook voor het einde van de week zijn met weekcontracten).

Wanneer de werknemer ervoor kiest om zijn overuren niet in te halen worden deze uitbetaald aan 150% (of 200% op zon- en feestdagen) in de betaalperiode waarbinnen de overuren werden gepresteerd.

Wanneer de werknemer ervoor kiest om zijn overuren wel in te halen wordt de wettelijke toeslag van 50% (of 100% op zon- en feestdagen) uitbetaald in de betaalperiode waarbinnen de overuren werden gepresteerd. Het gewone loon aan 100% wordt uitbetaald op het moment van het opnemen van de inhaalrust. Het tijdstip waarop de inhaalrust wordt genomen wordt bepaald in overleg met de werkgever. Als er geen akkoord bereikt wordt, is het de werkgever die beslist.