skip to Main Content

Eindejaarspremie

Sommige werknemers krijgen van hun werkgever een eindejaarspremie uitbetaald. Om hier recht op te hebben moet de premie opgenomen zijn in een cao van het paritair comité, ofwel in de individuele arbeidsovereenkomst of moet het simpelweg een gewoonte zijn van het bedrijf. Het bedrag van deze premie, op welk moment deze wordt uitbetaald en andere voorwaarden hangen hier ook aan vast.

De eindejaarspremie is opgenomen in het paritair comité 200 (bedienden). Dat wil zeggen dat iedere werknemer die onder dit PC valt, onder bepaalde voorwaarden, recht heeft op de eindejaarspremie.

Wie heeft er recht op?

Om recht te hebben op een volledige eindejaarspremie moet je:

  • in dienst zijn op het ogenblik van de uitbetaling van de premie
  • een volledig jaar in dienst geweest zijn

Je hebt recht op een deel van de eindejaarspremie (evenredig aan de gepresteerde arbeid) als je:

  • in dienst bent getreden in jouw bedrijf in de loop van het jaar (waarvoor de premie wordt uitbetaald) en ten minste 6 maanden anciënniteit hebt op het ogenblik van de uitbetaling van de premie
  • je een contract had van bepaalde duur of voor duidelijk omschreven werk van minstens 6 maanden maar het bedrijf verlaten hebt vóór het ogenblik van de uitbetaling van de premie
  • je ontslagen wordt in de loop van het jaar (tenzij om dringende redenen) en op dat moment ten minste over 6 maanden anciënniteit beschikt binnen het bedrijf
  • je zelf ontslag neemt, op voorwaarde dat je over minstens 5 jaar anciënniteit beschikt binnen het bedrijf
  • de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens medische overmacht

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

De eindejaarspremie komt in principe overeen met een volledig brutomaandloon. De premie wordt berekend op basis van het brutoloon van de maand december.

Let wel, de eindejaarspremie wordt beschouwd als onderdeel van je loon en is dus onderhevig aan RSZ en bedrijfsvoorheffing. Bovendien wordt de premie zwaarder belast dan een gewoon maandloon. Je zal er dus netto ook minder aan overhouden.

Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?

Zoals de term verraadt wordt de premie aan het einde van het werkjaar uitbetaald, d.i. in de maand december tenzij er binnen de onderneming anders overeengekomen is met de werknemers.